PRIVATLIVSPOLITIK FOR URTEGARTNERIET.DK

Dato for sidste ændring 28. maj 2020.

Kunde oplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontakt oplysninger som navn, adresse, oprettelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse,
Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejnings-reglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til en-hver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder:
Kunder:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kundeforholdets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kunde oplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din kundeforholds ophør.
Vi opbevarer dog oplysninger på Kunder til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gæl-dende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Urtegartneriet dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler dem. Målet er at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler således kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Urtegartneriet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Erik Vang Nielsen
Adresse: Busklundvej 43, Kragelund, 8600 Silkeborg
CVR: 19 26 02 75
Telefonnr.: +45 86 86 74 30
Mail: info@urtegartneriet.dk
Website: www.urtegartneriet.dk

Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund

Cookies

Hvis du besøger vores login -side, angiver vi en midlertidig cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og kasseres, når du lukker din browser.

Når du logger ind, opretter vi også flere cookies for at gemme dine loginoplysninger og dine valg af skærmvisning. Login -cookies varer i to dage, og cookies med skærmindstillinger holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login fortsætte i to uger. Hvis du logger ud af din konto, fjernes login -cookies.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Urtegartneriets berettigede interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
Formål med behandling af kundeoplysninger:

Urtegartneriets kundehåndtering, herunder fakturering og levering.
Som led i Urtegartneriets aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
Administration af din relation til os
Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.